BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1859831
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-12-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[P]Przetarg
ZP/271/15/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot.przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Zakup Energii Elektrycznej dla Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.") 2018-12-13
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, obrębu Świeciechów. 2018-12-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obrębu Mikułowice. 2018-12-07
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza X ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-12-07
[P]Przetarg
ZP/271/14/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Zakup Energii Elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2020 r. dla Gminy Mniszków" 2018-12-05
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 2018-12-03
[OB]Obwieszczenia
RG.6733.4.2017.2018/
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków. 2018-11-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7636.9.2018.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup o dostawę piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków 2018-11-19
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2017/2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak sprawy: RB.6220.5.2017/2018) dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski. 2018-11-15
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków.” 2018-11-09
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.7.2018.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 274, 275/2 w miejscowości Prucheńsko Duże, gmina Mniszków”. 2018-11-07
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6.2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak sprawy: RB.6220.6.2018) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” 2018-11-06
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków: działki nr 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, obręb Mniszków 2018-11-06
[OG]Ogłoszenia
RB.6220.6.2018/
Zaproszenie Wójta Gminy Mniszków do udziału w spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno 2018-11-05
[OB]Obwieszczenia
KO.461-40/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o podjęciu decyzji znak: KO.461-40/18 z dnia 24.10.2018r., która utrzymała w mocy decyzję Wójta Gminy Mniszków znak: RB.6220.4.2018.KR z dnia 4.09.2018r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1 o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków” 2018-10-24
[P]Przetarg
ZP/271/13/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą" Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków, w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.) 2018-10-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków”. 2018-10-19
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2018.KR/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37, obręb Radonia, gmina Mniszków, inwestor: HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowany przez: Panią Martę Kaczmarek, PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 2018-10-10
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5.2017./2018/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mniszków o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor: Grudzeń Las Sp. z o. o.., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno. 2018-10-08
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-09-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad rady gminy, elektronicznego głosowania imiennego przez radnych oraz systemu do obsługi biura rady i radnych w formie elektronicznej" 2018-10-01
[OB]Obwieszczenia
KO.420-125/18
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 17 maja 2018 r. znak: RB.6733.4.2017.2018.AŁ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków. 2018-09-24
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” - inwestor HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowanego przez: Martę Kaczmarek PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska 2018-10-01
[OG]Ogłoszenia
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu w formule” zaprojektuj i wybuduj” budowy studni głębinowej w Zajączkowie gm. Mniszków, działka nr ew. 294/2 wraz z niezbędną infrastrukturą 2018-09-18
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017/2018/
Wójt Gminy Mniszków zawiadamia o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno 2018-09-28
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” - inwestor HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowanego przez: Martę Kaczmarek PROFECO Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 2018-09-26
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” – inwestor: HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowanego przez: Martę Kaczmarek PROFECO Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska, do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłej osobie będącej jedna ze stron postępowania 2018-09-21
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-09-17
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego typu "ekogroszek" do szkół z terenu Gminy Mniszków w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 2018-09-14
[OG]Ogłoszenia
Informacja o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 2018-09-13
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-09-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37 obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-09-10
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 września 2018r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mniszków w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019r. 2018-09-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
-/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedmiotów geografia, biologia, fizyka, chemia. 2018-09-10
[P]Przetarg
ZP/271/11/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków w roku 2018 -II) 2018-09-07
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. 2018-09-04
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-08-30
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2018/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowie zbiornika na wody opadowe, budowie wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowie murów oddzielenia pożarowego, przebudowie zjazdu oraz budowie zjazdu, utwardzeniu terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-29
[P]Przetarg
ZP/271/8/2018
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (dotyczy zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin) 2018-08-24
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. 2018-08-22
[P]Przetarg
ZP/271/10/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zadaniu: "Budowa bieżni sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni tartanowej w miejscowości Mniszków") 2018-08-21
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2018.KR/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37, obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-08-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-17
[P]Przetarg
ZP/271/4/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pod nazwą: "Budowa ciągów rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną") 2018-08-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia, znak sprawy: RB.6220.4.2018KR z dnia 06.08.2018r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1,o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków 2018-08-07
[Post]Postanowienia
RB.6220.4.2018.KR/
Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków 2018-08-06
[Post]Postanowienia
RB.6220.3.2018/
Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy 2018-08-02
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. oświaty 2018-08-01
[P]Przetarg
ZP/271/6/2018
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (dot. zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane przy zadaniu: Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą) 2018-08-01
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 2018-07-30
[Post]Postanowienia
RB.6220.1.2018/
Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach 326, 327, obręb Julianów, w miejscowości Julianów, Gmina Mniszków” 2018-07-31
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. oświaty 2018-07-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6226.1.2018/
Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 326, 327, obręb Julianów, w miejscowości Julianów, Gmina Mniszków" 2018-07-24
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. oświaty 2019-07-16
[P]Przetarg
ZP/271/9/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: " Budowa bieżni sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni tartanowej w miejscowości Mniszków" 2018-07-16
[P]Przetarg
ZP/271/8/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin") 2018-07-10
[D]Decyzje
RB.6220.6.2017/2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków” 2018-07-06
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie działek nr ewid.: 66, 251, 252/10 i 255 obręb Bukowiec, gmina Mniszków 2018-07-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń mini placu zabaw w trzech miejscowościach na terenie Gminy Mniszków 2018-07-06
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2018.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37 obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-07-05
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o zebraniach wiejskich 2018-07-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE ( dot. zamówienia tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadania promocja w projekcie pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-07-02
[ZARZ]Zarządzenie
28.2018/
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat 2018-06-29
[P]Przetarg
ZP/271/7/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot.przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI Gminy Mniszków) 2018-06-26
[Post]Postanowienia
RB.6220.2.2018/
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450A, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków". 2018-06-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-22
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.4.2018.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-22
[OG]Ogłoszenia
Susza - złóż wniosek 2018-06-22
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-21
[P]Przetarg
ZP/271/6/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą" 2018-06-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek w obrębie Jawor i Mniszków 2018-06-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.UPM.1.2017/2018/
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2018-06-18
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
OSP.5543.8.2018/
Zapytanie ofertowe na: dostawę sprzętu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Mniszków 2018-06-18
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2018-06-14
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-06-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę stanowisk słupowych w trasie linii średniego napięcia oraz budowa linii kablowej średniego napięcia na terenie działek w obrębie Bukowiec oraz Obarzanków 2018-06-14
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków". 2018-06-14
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7234.2.2018/
W związku z planowanymi pracami polegającymi na powierzchniowym utrwaleniu dróg gminnych, Gmina Mniszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących usług: 1. rozłożenie tłucznia drogowego równiarką i wyprofilowanie dróg; 2. wyrównywanie równiarką tłucznia drogowego zatopionego w emulsję asfaltową; 3. zagęszczenie walcem drogowym tłucznia drogowego oraz zagęszczenie dwóch warstw grysu wtapianego w emulsję asfaltową; 4. asysta samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton przy maszynie skraplającej tłuczeń emulsją asfaltową. 5. w razie potrzeby dowożenie tłucznia drogowego samochodem ciężarowym z miejsca jego składowania na miejsce budowy. 2018-06-11
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-06-05
[PWZ]Post.warun.zab.
RB.6730.63.2015.2016.2018.AŁ/
Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy z wniosku firmy "PREMIUM - AGRO" Sp. z o.o. dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Syski na działce nr ewid. 117/3, obręb Mniszków dla inwestycji obejmującej budowę fermy drobiu 2018-06-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Dostawa, instalacja i aktualizacja Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Gminy w Mniszkowie. 2018-06-01
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 2018-05-29
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku 2018-05-29
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2017.2018/
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-05-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.3.2018.AP/
Zapytanie ofertowe na usługę: 1) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Mniszków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wdrożenia ustawowych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– „RODO” wraz z niezbędną dokumentacją, 3) szkolenia pracowników Urzędu Gminy 2018-05-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.2.2018.AP/
Zapytanie ofertowe na usługę: 1) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Mniszków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wdrożenia ustawowych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– „RODO” wraz z niezbędną dokumentacją, 3) szkolenia pracowników Urzędu Gminy 2018-05-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7234.1.2018/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usług: 1) rozłożenie tłucznia drogowego równiarką i wyprofilowanie dróg, 2) zagęszczenie walcem drogowym tłucznia drogowego oraz zagęszczenie dwóch warstw grysu wtapianego w emulsję asfaltową. 2018-05-23
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków." 2018-05-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.4.2017.2018.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków. 2018-05-17
[P]Przetarg
ZP/271/5/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków w roku 2018") 2018-05-17
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2017.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-05-14
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie 25 szt. drzew "na pniu" z gatunku: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, rosnących na działce w Bukowcu nad Pilicą stanowiącej własność Gminy Mniszków. 2018-05-09
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-05-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie plakatów promocyjnych ( dot. projektu gminnego Nr 2 pn." Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-04-25
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-04-19
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie 25 szt. drzew "na pniu" z gatunku: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, rosnących na działce w Bukowcu nad Pilicą stanowiącej własność Gminy Mniszków. 2018-04-10
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2017.2018/
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Kopalnia kruszywa naturalnego, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-03-21
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gm. Mniszków, na działce nr ewidencyjny 264, obręb Syski" 2018-03-01
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Kopalnia kruszywa naturalnego, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-04-05
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2018-03-28
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-03-27
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2018-03-27
[P]Przetarg
ZP/271/3/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: "Zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków w roku 2018" ) 2018-03-26
[OB]Obwieszczenia
KO.420-25/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: RB.6733.4.2017.2018.AŁ, ustalającą z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków. 2018-03-14
[P]Przetarg
ZP/271/2/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin") 2018-03-16
[P]Przetarg
ZP/271/1/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot.zamówienia publicznego na usługi na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2018-03-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7223.2.2018/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup i dostawę znaków drogowych pionowych 2018-03-07
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2018 r. 2018-02-27
[OB]Obwieszczenia
KO.420-18/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 grudnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającą ustalenia z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 175, obręb Radonia. 2018-02-22
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.1.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 326, 327, obręb Julianów, w miejscowości Julianów, Gmina Mniszków" 2018-02-14
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2018 r. 2018-02-02
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie /
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego ( dot. projektu gminnego Nr 2 pn:"Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumeckich") 2018-02-01
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MGr.6/4200/1/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2018-01-23
[OG]Ogłoszenia
WOOŚ.MGr.7/4200/1/2017
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2018-01-23
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW PT1O/00034657/2, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-01-19
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2018-01-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego (dot. projektu gminnego Nr 2 pn." Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-01-17
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017/2018
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gm. Mniszków, na działce nr ewidencyjny 264, obręb Syski" 2018-01-15
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7031.1.2018/
Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór, transport, zagospodarowanie i ewentualna utylizacja osadu komunalnego wyprodukowanego w gminnej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie 2018-01-15
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.4.2017.2018.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków 2018-01-10
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6.2017/2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2018-01-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego (dot. projektu gminnego nr 2 pn.:" Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-01-04
[Kons]Konsultacje
Uchwała nr XXXIV/198/17 Rady Gminy Mniszków z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-12-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.2.2017.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków,prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o. o. 2017-12-20
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski. 2017-12-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków 2017-12-08
[P]Przetarg
ZP/271/4/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków" w systemie zaprojektuj-wybuduj) 2017-12-04
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku: klon i topola 2017-12-01
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/3/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. projektu gminnego nr 3 pn:"Poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii") 2017-11-28
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2017-11-17
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2017-11-10
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r") 2017-11-07
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku: klon i topola 2017-11-02
[OB]Obwieszczenia
KO.420-246/17/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 sierpnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającą ustalenia z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-10-26
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :"Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.") 2017-10-30
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Strzelce 2017-10-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie Zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowaną na działkach o nr ew. 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski", inwestor Grudzeń Las Sp. z o.o. 2017-10-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie Zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowaną na działkach o nr ew. 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski", inwestor Grudzeń Las Sp. z o.o. 2017-10-25
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usługi pn."Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.") 2017-10-24
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na usługi dowozu i odwozu dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) 2017-10-19
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mniszków w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-10-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasek, piasek ze żwirem – ze złoża „STOK” metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków”, inwestor „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno 2017-10-05
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasek, piasek ze żwirem - ze złoża "STOK" metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków" 2017-10-03
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 4 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat 2017-10-04
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657/2, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-10-03
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku: klon i topola 2017-10-03
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek gruntowych budowlanych, stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-09-29
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 175 obręb Radonia, Gmina Mniszków 2017-09-26
[OG]Ogłoszenia
RB.721.C.1.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup przez Gminę Mniszków koparko-ładowarki 2017-09-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/1, 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2017-09-12
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5093.4.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/1, 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2017-09-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.2.2017.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków,prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o. o. 2017-08-28
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 264 obrębu Syski 2017-08-24
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XXVI Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2017 2017-08-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na wykonanie i zamontowanie kabin WC w systemie zamkniętym 2017-08-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.271.2.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup kruszywa drogowego łamanego bazaltowego o frakcji 2 - 5 mm w ilości 200 ton wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków. 2017-07-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.271.3.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup kruszywa drogowego łamanego dolomitowego o frakcji 2 -8 mm w ilości 200 ton wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków. 2017-07-25
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14.07.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14.07.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2017.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej ziemnej SN-15kV, budowę linii napowietrznej SN-15kV, budowę dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/04kV: ,,Zajączków 1” oraz ,,Zajączków 2” wraz z dojazdem, budowę linii napowietrznej nN-0,4kV, budowę linii kablowej ziemnej nN-0,4kV, budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 395, 396, 397, 398, 399, 431, 403, 404, 405, 406, 430/1, 430/2, 430/3, 409, 410, 414/1, 414/2, 415, 437, 339, 340, 137, 138, 139, 140, 141, 269, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/5, 294/6, 294/2, 295/1, 295/3, 295/2, 296, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335/3, 335/4, 336, 337/5, 337/3, 338, 325, 333, 334, 335/1, 337/4, 433/1, 433/2, 268, 295/4, 337/2, w obrębie Zajączków, położonych w gminie Mniszków. 2017-07-14
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 353/1, 353/2, 353/3 o łącznej powierzchni 0,62ha, położonej w miejscowości Świeciechów. 2017-07-11
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-07-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.271.1.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż kruszywa drogowego łamanego dolomitowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 2000 ton wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków. 2017-07-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą mebli szkolnych przeznaczonych do wyposażenia klas w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie 2017-07-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
5020.2/2017/
Protokół z otwarcia ofert na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Mniszków 2017-07-04
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób 2017-06-30
[OB]Obwieszczenia
KO.420-101/17/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 kwietnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY. 2017-06-22
[D]Decyzje
RB.6220.7124.5/2016
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246. 2017-06-27
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą mebli szkolnych przeznaczonych do wyposażenia klas w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie 2017-06-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych 2017-06-20
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.2.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż mechanicznego układu pomiarowego zużycia oleju napędowego (przepływomierz z kompensatorem) z dokładnością pomiaru do 1% w pojazdach: 1. ciągnik rolniczy RENAULT model 155.54 o mocy 106 kW, 2. koparka kołowa O&K MH4 o mocy 57 kW. 2017-06-19
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.7124.5/2016
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dot. budowy stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów 2017-05-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres 10 lat. 2017-06-14
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania o podział nieruchomości (nr działki 266, obręb Mniszków) 2017-05-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
5020.2/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla gminy Mniszków 2017-06-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Gminne - Mniszków 2017" 2017-06-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z ponownego wyboru wykonawcy zadania: zakup wraz z dostawą 2 szt. nowych motopomp na wyposażenie dla jednostek OSP Mniszków i OSP Zarzęcin 2017-06-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.1.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż układu pomiarowego zużycia oleju napędowego online z mechanicznym przepływomierzem w pojazdach: 1. ciągnik rolniczy RENAULT model 155.54 o mocy 106 kW, 2. koparka kołowa O&K MH4 o mocy 57 kW. 2017-06-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych 2017-06-06
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-06-05
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-06-06
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku 2017-05-31
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku 2017-05-31
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej 2017-05-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Gminne - Mniszków 2017" 2017-05-30
[Spr]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku 2017-05-30
[D]Decyzje
RB.6220.6920.4.2016/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, usytuowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 w obrębie Owczary, gmina Mniszków. 2017-05-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu łazienek w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie 2017-05-29
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-05-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą 2 szt. nowych motopomp TOHATSU M 16/8 lub równoważnej na wyposażenie dla jednostek OSP Mniszków i OSP Zarzęcin 2017-05-22
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/4/2017
Protokół z czynności otwarcia ofert (dot. Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.: 171,172,173,174,175,176,223,224,225,226,227,228,229,230 w miejscowości Olimpiów gmina Mniszków" 2017-05-22
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów budowlanych 2017-05-16
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 17 szt. drzew "na pniu" z gatunku klon i topola. 2017-05-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 175 obręb Radonia, gmina Mniszków. 2017-05-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie cenowe ( dotyczy dostawy 2 szt. motopomp na wyposażenie dla jednostek OSP Mniszków i OSP Zarzęcin) 2017-05-12
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej 2017-05-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.4.2017/
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 w miejscowości Olimpiów, gmina Mniszków 2017-05-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.4.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków. 2017-05-04
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 10 lat (obręb Mniszków) 2017-04-18
[Plany]Plany miejscowe
Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Mniszków z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2017-04-12
[D]Decyzje
RB.6733.2.2017.AŁ/
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-04-11
[OB]Obwieszczenia
RŚVI.7322.1.95.MC/2016
Obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2017-04-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/3/2017
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dot. zakupu i dostawy kruszywa drogowego łamanego dolomitowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 2000 ton - do naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków) 2017-04-10
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o spotkaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w miejscowości Radonia związanym z zamiarem budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-04-07
[P]Przetarg
ZP/271/2/7/2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przetargu nieograniczonego pn:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-04-06
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 18 szt. drzew "na pniu" z gatunku klon i topola. 2017-04-03
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-04-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY(dot. usługi na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym drogowej, nad realizacją zadań: Część I: Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie; Część II: Remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe) 2017-03-29
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków 2017-03-22
[P]Przetarg
ZP/271/2/2/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-03-29
[OG]Ogłoszenia
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Opoczyńskim w 2017 r. 2017-03-17
[P]Przetarg
ZP/271/2/1/2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe" 2017-03-22
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej - dojazdu pożarowego, L33P zlokalizowanej na działkach o nr ew. 860, 847, 870, 848, 837, 836, 835, 827, 826 obrębu Błogie Rządowe 2017-03-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2017-03-20
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.2.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług weterynaryjnych 2017-03-14
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy projektu "Mini plac zabaw -kraina skrzata") 2017-03-14
[P]Przetarg
ZP/271/2/2017
OGŁOSZENIE Z ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadania:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-03-08
[D]Decyzje
RB. 6220/6920.6.2016/2017
Decyzja nr 1/17 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków". 2017-03-03
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.6.2016/2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/36, 92/41, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 92/51, 92/52, 92/53, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 92/59, 92/60, 92/61, 92/62, 92/63, 92/64, 92/65, 92/66, 92/67, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/75, 92/76, 92/77, 92/78, 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84, 92/85, 92/86, 92/87, 92/88, 92/89, 92/90, 92/91, 92/92, 92/93, 92/94, 92/95, 92/96, 92/97, 92/98, 92/99, 92/100, 92/101, 92/102, 92/103, 92/104, 92/105, 92/106, 92/107, 92/108, 92/109, 92/110, 92/111, 92/112, 93, 94, położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków. 2017-03-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Mniszków oraz gminnych jednostek organizacyjnych 2017-03-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-03-02
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6920.1.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 366,68 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 172, 173, 174 obrębu geodezyjnego Olimpiów 2017-03-01
[Post]Postanowienia
RB.6220.6920.6.2016/2017
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków. 2017-02-22
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku kasztanowiec, klon, topola. 2017-02-20
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 353/1, 353/2, 353/3 o łącznej powierzchni 0,62ha, położonej w miejscowości Świeciechów. 2017-02-13
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2017-02-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek 39 i 48 w obrębie Jawor, 379, 378, 380, 381, 548, 547, 541, 538, 528 w obrębie Mniszków, położonych w gminie Mniszków. 2017-02-14
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-02-08
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-02-08
[P]Przetarg
ZP/271/1/6/2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. przetargu nieograniczonego pn:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum -część I,II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV w okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r." 2017-02-02
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-01-20
[P]Przetarg
ZP/271/1/2017
Informacja z otwarcia ofert ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum - część I,II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV w okresie od 06.03.2017r. do 31.12.2017r.) 2017-01-18
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 766/2 o powierzchni 3,517ha, położonej w miejscowości Stok, z urządzoną księgą wieczystą PT1O/00032572/8 2017-01-16
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-01-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7041.w.1.WO.2016/
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego typu „ekogroszek” do szkół z terenu gminy Mniszków w 2017 r. 2017-01-16
[Post]Postanowienia
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków, Inwestor: Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia. 2017-01-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.4.2016/
Obwieszczenie o przedłożeniu w dniu 10.01.2017 r. przez Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków, „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków. 2017-01-12
[P]Przetarg
ZP/271/1/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usługi dot. przewozów uczniów z terenu Gminy Mniszków do 2 szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówki specjalnej w Piotrkowie Tryb. w okresie od 06.03.2017r. do 31.12.2017r.) 2017-01-10
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-30
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym 2016-12-16
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-12-21
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mniszków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 211 o powierzchni 0,0876 ha, położonej w Mniszkowie, z urządzoną księgą wieczystą KW 16600. 2016-12-23
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, obrębu Świeciechów. 2016-12-22
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie - Informatyk/Administrator w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie 2016-12-21
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-22
[P]Przetarg
ZP/271/4/8/2016
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA (dot. przetargu na zadanie:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017". 2016-12-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7044.oś.1WO.2016/
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mniszków 2016-12-15
[Post]Postanowienia
RB.6220.6920.4.2016/
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2016-12-12
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6920.6.2016/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na: budowie budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ewid.: 92/36, 92/41, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 92/51, 92/52, 92/53, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 92/59, 92/60, 92/61, 92/62, 92/63, 92/64, 92/65, 92/66, 92/67, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/75, 92/76, 92/77, 92/78 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84, 92/85, 92/86, 92/87, 92/88, 92/89, 92/90, 92/91, 92/92, 92/93, 92/94, 92/95, 92/96, 92/97, 92/98, 92/99, 92/100, 92/101, 92/102, 92/103, 92/104, 92/105, 92/106, 92/107, 92/108, 92/109, 92/110, 92/111, 92/112, 93, 94 obr. Zarzęcin, gmina Mniszków, o łącznej powierzchni 5,93 ha. 2016-12-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniszków oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku 2016-12-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat (obręb Mniszków). 2016-12-08
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-06
[P]Przetarg
ZP/271/4/6/2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017" 2016-12-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/3/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. usługi na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków w branżach sanitarnej i elektrycznej) 2016-12-02
[P]Przetarg
ZP/271/5/3/2016
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot.przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup Energii Elektrycznej") 2016-12-01
[N]Nabór
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-11-30
[N]Nabór
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego "Wichra" w Błogiem Rządowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym 2016-11-24
[N]Nabór
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarskie - Informatyk/Administrator w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie 2016-11-24
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
Informacja z otwarcia ofert (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zakup Energii Elektrycznej") 2016-11-21
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup Energii Elektrycznej") 2016-11-15
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (obręb geodezyjny Stok). 2016-11-14
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp ( dot. zamówienia pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017") 2016-11-14
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup Energii Elektrycznej" dla potrzeb Gminy Mniszków) 2016-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży 2016-10-27
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz zmiana Nr 1 SIWZ ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn.:Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017" 2016-11-03
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą. 2016-10-26
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 19 szt. drzew "na pniu" z gatunku topola, kasztanowiec, klon, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mniszków. 2016-10-27
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. płac 2016-10-27
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017) 2016-10-25
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. płac w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-10-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/4/2016
Zaproszenie do złożenia oferty ( dot. wykonania odwodnienia pod planowane boiska do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej we wsi Prucheńsko Duże) 2016-10-17
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mniszków w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-10-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.7124.5.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246, obręb Błogie Szlacheckie. 2016-09-27
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 19 szt. drzew "na pniu" z gatunku topola, kasztanowiec, klon, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mniszków. 2016-10-06
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. płac w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-10-05
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6920.4.2016/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach. 2016-09-23
[N]Nabór
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-09-20
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 29 szt. drzew "na pniu" z gatunku topola, kasztanowiec, dąb, klon, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mniszków. 2016-09-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.7.2016.KM/
Zapytanie ofertowe (dot. dostawy i montażu kotła centralnego ogrzewania opalanego węglem kamiennym typu "eko-groszek" w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym) 2016-09-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.271.1.2.2016.AP ( dot. wyboru wykonawcy opracowania studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (część I) oraz audytu energetycznego (część II) dla projektu pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich) 2016-09-07
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 2016-08-19
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą. 2016-08-08
[P]Przetarg
ZP.271.2.2016.KM/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: „Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1”) 2016-07-13
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-07-11
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mniszków na 2016 r. 2015-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 2016-2027. 2015-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r 2015-10-20
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mniszków w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-05
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr81/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027. 2015-09-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-09-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie informacji z wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków za I półrocze 2015r. 2015-08-26
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-03-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 7B/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 7A/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Mniszkowie 2015-12-31
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-11-25
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie powołania komisji do spraw likwidacji zużytych składników majątkowych. 2015-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-10-28
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 881