BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2305659
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-10-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Wójt Gminy Mniszków ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657 (Bukowiec nad Pilicą)

Rodzaj dokumentu: [P]Przetarg
Dziedzina: Nieruchomości

Data podpisania 2013-09-13
Status dokumentu dokument utracił moc
Data wejścia w życie: 2013-09-13
Utrata mocy: 2013-10-19
Treść dokumentu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Mniszków ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657.


lp.

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

uwagi

1

Bukowiec n/Pilicą

252/1

2105m2

63 150,00

6 315,00

Działka nr 252/1 nie posiada prawa do zabudowy. Może być zbywana łącznie z działką nr 252/2

2

Bukowiec n/Pilicą

252/2

1019m2

30 570,00 +23%VAT

3 057,00

3

Bukowiec n/Pilicą

252/3

970m2

29100,00 + 23%VAT

2 910,00

4

Bukowiec n/Pilicą

252/5

970m2

29100,00 + 23%VAT

2 910,00

5

Bukowiec n/Pilicą

252/6

970m2

29100,00 + 23%VAT

2 910,00

6

Bukowiec n/Pilicą

252/7

970m2

29100,00 + 23%VAT

2 910,00

7

Bukowiec n/Pilicą

252/8

970m2

29100,00 + 23%VAT

2 910,00

8

Bukowiec n/Pilicą

252/9

976m2

29280,00 + 23%VAT

2 928,00

 

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla tego terenu zostały ustalone warunki zabudowy pod budownictwo jednorodzinne.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2013 r. (piątek) 2013 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10.


Przetarg I odbył się w dniu 21.09.2011, II w dniu 20.12.2011r, III w dniu 15.06.2012r., IV w dniu 05.12.2012 r.,V w dniu 28.05.2013 r.

Warunkiem udziałuw przetargu na w/w działki jest wniesienie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 11.10.2013r. Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać nr działki.

 

Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy do godz. 1400 lub na konto Gminy Mniszków BSZP O/Błogie Nr 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 ( liczy się data wpływu przelewu na konto).

 

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dokument tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się pełnomocnictwem (w formie aktu notarialnego). Firmy lub spółki dodatkowo aktualny wypis z KRS, uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (akt not.), małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka (w formie aktu notarialnego). Podmioty zagraniczne i cudzoziemcy winni przedłożyć odpowiednie zezwolenie o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, ze zm.). Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem. Granice nabywanych działek nie będą wznawiane geodezyjnie przez Gminę Mniszków.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Dla działek z pozycji 2-8 do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Kwota osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

 

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Jeżeli uczestnik wniósł wadium w formie niepieniężnej, to jego zwrot następuje niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub jego zakończeniu wynikiem negatywnym.

 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania - bez obciążeń oraz bez zobowiązań.

 

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (koszty notarialne i sądowe) ponosi strona kupująca. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stornie internetowej urzędu: www.bip.mniszkow.pl zakładka nieruchomości, w prasie Dziennik Łódzki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie.


Szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży udziela się w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 1 (I-piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. (44 ) 756 15 22 wewn. 11.

 

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Janusz Ciesielski

Data publikacji: 13-09-2013
Data modyfikacji: 13-09-2013
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ